مهنوش پارسائی مهر

درباره من

دکتر مهنوش پارسائی مهر
image

استادیار گروه آموزشی بهداشت و کنترل کیفی @ آموزشکده دامپزشکی شهمیرزاد

...

محقق گوگل

(1400/7/20)

استنادات

127

h-index

7

i10-index

7

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1400/4/6)

استنادات

56

مقالات

7

h-index

4

مؤلفین همکار

19

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1390

دکترای تخصصی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

دانشگاه تهران

1382

دکترای عمومی دامپزشکی

دانشگاه چمران اهواز

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
بررسی مولکولی شیوع و شناسایی اشریشیا کلای انتروهموراژیک جداسازی شده از یک نوع پنیر سنتی ایرانی
کومش(2021)
8912519021, ^مهنوش پارسائی مهر*, ^حمید استاجی, ^اشکان جبلی جوان
تأثیر پروبیوتیک الکتوباسیلوس پالنتاروم سویه Ktbs2 بر ظرفیت اکسیدانی و آنتیاکسیدانی تام سرم، اندیس استرس اکسیداتیو و برخی پارامترهای بیوشیمیایی در موشهای صحرایی دیابتی
مجله دامپزشکی ایران(2020)
9111519022, ^مهنوش پارسائی مهر, ^محمود احمدی همدانی*, ^اشکان جبلی جوان, ملیکا معزی فر
مطالعه ویژگی‌های شیمیایی و میکروبی شیر خام شتر و شناسایی فلور غالب باکتری‌های لاکتیک‌اسید به روشPCR در شهر سمنان
بهداشت مواد غذایی(2019)
^مهنوش پارسائی مهر*, ^حمید استاجی, ^اشکان جبلی جوان, ^آزاده سلیمی, فرشته عرب, آزیتا فرکی, ^منصوره کنعانی
The Isolation and Identification of Dominant Lactic Acid Bacteria by the Sequencing of the 16S rRNA in Traditional Cheese (Khiki) in Semnan, Iran
Journal of Human, Environment and Health Promotion(2019)
^مهنوش پارسائی مهر*, 8812519102, ^اشکان جبلی جوان, ^حمید استاجی
بررسی اثر مهاری لاکتوباسیلوس رامنوسوس سویه23527 LGG بر روی رشد و بیان ژنی انتروتوکسین A باکتری استافیلوکوکوس اورئوس ATCC 29213
مجله دامپزشکی ایران(2018)
^مهنوش پارسائی مهر*, ^اشکان جبلی جوان, مریم عزیزخانی
The Inhibitory Effects of 2 Commercial Probiotic Strains on the Growth of Staphylococcus aureus and Gene Expression of Enterotoxin A
International Journal of Enteric Pathogens(2017)
^مهنوش پارسائی مهر*, مریم عزیزخانی, ^اشکان جبلی جوان
The inhibitory effects of Lactobacillus fermentum, Lactobacillus acidophilus and Lactobacillus paracasei isolated from yoghurt on the growth and enterotoxin A gene expression of S. aureus
Iranian Journal of Veterinary Medicine (بین المللی تحقیقات دامپزشکی دانشگاه تهران )(2017)
علی میثاقی, ^مهنوش پارسائی مهر*, افشین آخوندزاده, تقی زهرایی صالحی, حسن گندمی, مریم عزیزخانی
Effect of Cinnamomum zeylanicum and Ocimum basilicum essential oils on the growth of Staphylococcus aureus ATCC 29213 and gene expression of enterotoxins A,C and E
JOURNAL OF ESSENTIAL OIL RESEARCH(2015)
مریم عزیز خانی, ^مهنوش پارسائی مهر
Effects of scrophularia striata water exract on quality and shelf life of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fillets during superchilled storage
IRANIAN JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH(2015)
^اشکان جبلی جوان, مرضیه بلندی, زهره جدیدی, ^مهنوش پارسائی مهر
Effect of malic acid on bioactive components and antioxidant properties of sliced Button mushroom (Agaricus bisporus) during storage
(2015)
^اشکان جبلی جوان, ^مهنوش پارسائی مهر
effect of citric acid dipping tratment on bioactive components and antioxidant properties of sliced button mushroom (agaricus bisporus)
(2015)
^اشکان جبلی جوان, علیرضا نیک منش, سمیرا مفتون, مجید امین زارع, ^مهنوش پارسائی مهر, مجتبی رئیسی
Effect of Zataria Multiflora Boiss. essential oil on gene expression of enterotoxin C in Staphylococcus aureus ATCC 6538
JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION(2014)
^مهنوش پارسائی مهر, افشین آخوندزاده, علی میثاقی, حسن گندمی نصرآبادی, ^اشکان جبلی جوان
مطالعه تاثیر جدایه ماستی لاکتوباسیلوس پاراکازئی بررشدو تولید انتروتوکسین استافیلوکوکوس اورئوس
(2014)
^مهنوش پارسائی مهر, علی میثاقی, افشین آخوندزاده, ^اشکان جبلی جوان, مهدی طاهری., نبی شریعتی فر
The inhibitory effects of two commercial probiotic strains on the growth of staphyloccocus aureus and gene exxpression of enterotoxin A
International Journal of Enteric Pathogens(0)
^مهنوش پارسائی مهر*, مریم عزیز خانی, ^اشکان جبلی جوان
Study of prevalence of virulence genes stx1, stx2, eae A and ehly in E. coli isolated from traditional cheese Semnan Using Multiplex PCR
11th professor Alborzi international congress of clinical microbiology(2017-11-21)
^مهنوش پارسائی مهر*, 8912519021, ^حمید استاجی, ^اشکان جبلی جوان, مرضیه حیدریه
Level of Calcium, Phosphorous and magnesium of immunized rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) with gamma-irradiated Ichthyophthirius multifiliis
11th professor Alborzi international congress of clinical microbiology(2017-11-21)
مرضیه حیدریه*, سعید مودی, ^مهنوش پارسائی مهر, تهمینه حیدریه
Chemical and microbiological quality of raw camel milk produced in Semnan
هجدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران(2017-08-29)
^مهنوش پارسائی مهر, فرشته عرب, آزیتا فرکی, 9211517024, 9211517019, ^منصوره کنعانی
Study of lactic microflora and some chemical parameters of Semnan traditional cheese (Khiki)
شانزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران(2015-08-25)
^مهنوش پارسائی مهر, مریم خزایی, 9011519023, ^منصوره کنعانی
Qualitative study on hygienic microbial indicators of Semnan traditional cheese (Khiki)
پانزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران(2014-08-26)
مرضیه شهورانی, ^مهنوش پارسائی مهر, مرضیه بلندی
STUDY OF INHIBITORY EFFECT OF ZATARIA MULTIFLORA BOISS. ESSENTIAL OIL, NISIN AND THEIR COMBINATION ON THE PRODUCTION OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS (ATCC 65
دومین کنگره ملی گیاهان دارویی(2013-05-15)
^مهنوش پارسائی مهر, افشین آخوندزاده, ^اشکان جبلی جوان, رادمهر
مطالعه اثر جدایه ماستی لاکتوباسیلوس فرمنتوم بر بیان ژن انتروتوکسینA باکتری استافیلوکوکوس اورئوس
دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی(2012-12-12)
^مهنوش پارسائی مهر, علی میثاقی, افشین آخوندزاده
مطالعه اثر مهاری سویه پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس رامنوسوس) LGG ( بر رشد و تولید انتروتوکسین باکتری استافیلوکوکوس اورئوس
همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا(2012-11-15)
^مهنوش پارسائی مهر, علی میثاقی, افشین آخوندزاده, ^اشکان جبلی جوان
فراورده های لبنی پروبیوتیک
(2016-06-15)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...
جلسه ششم عملیات تکنولوژی شیر (1399/03/23)
جلسه دهم مجازی بیماری های مشترک (1399/03/23)
جلسه دهم مجازی میکروب شناسی مواد غذایی (1399/03/23)
جلسه هفتم عملی یکروب شناسی مواد غذایی (1399/03/23)
جلسه ششم عملی میکروب شناسی مواد غذایی (1399/03/09)
جلسه نهم بیماری های مشترک (1399/03/09)
جلسه پنجم عملیات شیر (1399/03/09)
جلسه چهارم تکنولوژی عملیات شیر (1399/03/02)
جلسه هشتم مجازی بیماری های مشترک (1399/03/02)
جلسه هشتم مجازی میکروب شناسی مواد غذایی (1399/03/02)
جلسه پنجم عملی میکروب شناسی مواد غذایی (1399/03/02)
جلسه سوم عملیات تکنولوژی شیر (1399/02/23)
جلسه هفتم مجازی بیماری های مشترک (1399/02/23)
جلسه هفتم مجازی میکروب شناسی مواد غذایی (1399/02/23)
جلسه چهارم عملی میکروب شناسی مواد غذایی (1399/02/23)
جلسه دوم عملیات تکنولوژی شیر (1399/02/16)
جلسه ششم مجازی بیماری های مشترک (1399/02/16)
جلسه ششم مجازی میکروب شناسی مواد غذایی (1399/02/16)
جلسه سوم عملی میکروب شناسی (1399/02/16)
جلسه ششم شیمی مواد غذایی (1399/02/11)
جلسه پنجم مجازی بیماری های مشترک (1399/02/11)
جلسه پنجم مجازی میکروب شناسی مواد غذایی (1399/02/11)
جلسه دوم عملی میکروب (1399/02/11)
جلسه چهارم مجازی بیماری های مشترک (1399/02/02)
جلسه چهارم مجازی میکروب شناسی مواد غذایی (1399/02/02)
جلسه سوم مجازی شیمی مواد غذایی (1399/01/31)
جلسه سوم مجازی بیماری های مشترک (1399/01/31)
جلسه سوم مجازی میکروب شناسی مواد غذایی (1399/01/31)
جلسه دوم بیماری های مشترک (1399/01/25)
جلسه دوم شیمی مواد غذایی (1399/01/25)
جلسه دوم میکروب شناسی غذایی (1399/01/22)
درس شیمی مواد غذایی (1399/01/17)
درس بیماری های مشترک(زئونوز) (1399/01/17)
درس میکروب شناسی مواد غذایی (1399/01/17)

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی بهداشت و کنترل کیفی، آموزشکده دامپزشکی شهمیرزاد، دانشگاه سمنان، ایران
mparsaei@semnan.ac.ir
(+98)2331533621

فرم تماس